วิธีการเปลี่ยน Windows Password ผ่าน Remote Desktop Connection

วิธีนี้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11

OS ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทาง Remote Desktop Connection

 • เมื่อเชื่อมต่อ Remote Desktop Connection แล้ว ให้กดปุ่มที่ Keyboard ดังนี้ Ctrl + Alt + End

 • เมื่อหน้าจอ Windows Security มาแล้วให้เลือก Change a Password

 • มีข้อมูลต้องระบุคือ Old Password , New Password และ Confirm Password คือ รหัสผ่านปัจจุบัน , รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

 • Policy ของการตั้งรหัสผ่าน Windows Server อย่างน้อยต้องมี 3 ข้อ จากรายการนี้
 1. รหัสผ่านมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว
 2. รหัสผ่านมีตัวอักษรของภาษาที่ใช้ในยุโรปที่เป็นตัวใหญ่ (A-Z)
 3. รหัสผ่านมีตัวอักษรของภาษาที่ใช้ในยุโรปที่เป็นตัวเล็ก (a-z)
 4. รหัสผ่านมีตัวเลข 0 – 9
 5. รหัสผ่านมีตัวที่ไม่ใช่อักษร (เช่น  !, $, #, %)
 6. รหัสผ่านมีตัวที่อยู่ใน Unicode อย่างเช่นตัวอักษรใน Asia (เช่น ภาษาไทย)
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว