moveupcloud_document Order – Cloud Storage

สมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* :

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)* :

  อีเมล์* :

  เบอร์โทรศัพท์* :

  เลือก Cloud Storage Plan* :

  User* :

  Password* :

  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการ Terms of Service

  และเตรียมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์ หรือ moveupcloud_fb moveupcloud_line moveupcloud_mail
  เมื่อแจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้ง Login พร้อมรายละเอียดให้ทาง Email ภายใน 1-2 ชั่วโมง