moveupcloud_document Order – Cloud VPS HDD

สมัครใช้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* :

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)* :

  อีเมล์* :

  เบอร์โทรศัพท์* :

  เลือก VPS Plan* :

  OS ที่ต้องการ* :

  *** Windows 10 สามารถติดตั้งได้บน Cloud S2 ขึ้นไปเท่านั้น ***

  ลักษณะการใช้งาน* :

  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการ Terms of Service

  และเตรียมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์ หรือ moveupcloud_fb moveupcloud_line moveupcloud_mail
  เมื่อแจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้ง Login พร้อมรายละเอียดให้ทาง Email ภายใน 1-2 ชั่วโมง