moveupcloud_contract Terms of Service

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ Moveupcloud
 1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  • เป็นแหล่งกระจายไวรัส คอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ
  • เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
  • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer เช่น Bit Torrent เป็นต้น
  • ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การพนัน รวมถึงการเชื่อมต่อ ไปยังเว็บไซต์ลักษณะนี้ด้วย
  • ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
  • เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอาย
  • เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่ง โฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่กลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายทุก ประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่ พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด การฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือ ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
  • เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ บริษัทฯ
  • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่ก็ตาม
  • ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง เตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่าผู้ใช้บริการใกล้ เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด
  • ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เกินกว่า 7 วัน
  • บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
  • บริษัทฯ มีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ
 3. ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ
 4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งผ่าน Email เข้าระบบเพื่อแจ้งปัญหา พร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น ความลับ และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่ได้ รับอีเมลแจ้งการเปิดใช้บริการ และไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย
 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูล ของผู้ใช้บริการ
 7. บริษัทฯ เป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ที่บริษัทฯ จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทาง บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 8. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทาง บริษัทฯ ได้ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับ บริษัทฯ ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ บริษัทฯ ทราบ
 9. การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบ
 10. บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บริษัทฯ ไม่ได้
 11. บริษัทฯ จะทำการ block IP address ที่ใช้งาน Traffic ประเภท Bit torrent และ Camfrog ที่ละเมิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น มีการโชว์ลามกอนาจาร เป็นต้น เป็นเวลา 24 ชม. ถ้าเป็นการตรวจพบครั้งแรก และจะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งที่มีการตรวจพบว่า IP address นั้น มีการละเมิด เนื่องจากที่ผ่านมาทุกครั้งที่ IP address ของลูกค้ารายหนึ่ง ถูก block ลูกค้ารายนั้นจะหลีกเลี่ยงไปใช้ IP address ใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกเพิ่มเวลาการ block เมื่อทำการละเมิดครั้งต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ทุกครั้งที่ลูกค้า ทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Moveupcloud ไม่ว่า IP address ที่ใช้ในการละเมิดแต่ละครั้ง จะไม่เหมือนกัน ทาง บริษัทฯ จะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. สำหรับลูกค้ารายนั้นๆ
 12. เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทาง บริษัทฯ ตรวจพบว่ามี IP address ใด ถูกใช้ทำ Phishing ทาง บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ IP Address นั้นดำเนินการแก้ไขผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้า ยังดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ทาง บริษัทฯ จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข
 13. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้เกิน 7 วัน และ บริษัทฯ จะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการ มาชำระหนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งอีเมลแจ้งเตือน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจาก บริษัทฯ จะระงับการให้บริการ และถือเป็นการบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ สามารถนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่จนกว่า ผู้ใช้บริการจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย และทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ทุกชนิด ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้นั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึ้นจากการนําอุปกรณ์มาเก็บที่พื้นที่ส่วนกลางได้ หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการชำระหนี้หลังจากบริษัทฯ แจ้งเตือนเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ถูกระงับการให้บริการ อุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่ความครอบครองของ บริษัทฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ ในทันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 14. เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานที่ให้บริการและปรับปรุงบูรณะสถานที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อนการให้บริการ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่ข้อตกลงสิ้นสุดลง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไวในพื้นที่ส่วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ และผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) ให้แก่ บริษัทฯ แต่ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากสิ้นสุดการใช้บริการเกินกว่า 1 เดือน อุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองของ บริษัทฯ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ ทันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 15. สำหรับผู้ใช้บริการที่แจ้งยกเลิกการใช้บริการ หรือถูก บริษัทฯ ระงับการให้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้งภายในเวลา 08:30 – 16:30น. วันจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น
 16. บรรดาหนังสือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คำบอกกล่าวใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ผ่านอีเมลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว
 17. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของ บริษัทฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด
 18. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด
 19. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคำขอใช้บริการ หากแจ้งน้อยกว่า 45 วัน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่ม 1 เดือน
 20. เมื่อครบกำหนดการตามข้อตกลงการใช้บริการแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปและหรือไม่ได้แจ้งตามข้อ 19. ให้ถือว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี หรือตามวาระสัญญาที่ทำไว้เป็นกรณีๆ ไป
 21. หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบ 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าไว้
 22. กรณีที่มีการใช้บริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทของบริการ/Plan บริษัทฯ จะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ บริษัทฯ กำหนด
 23. หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการหลังจากที่ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการให้บริการแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนค่าบริการแรกเข้า
 24. ในกรณีที่ถูกระงับการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตั้งใหม่เท่ากับอัตราคาติดตั้ง ของแต่ละบริการ
 25. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบหลังการระงับการให้บริการใน 15 วัน โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ อันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการประการใด และผู้ใช้บริการยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ ครบถ้วนด้วย
 26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่า บริษัทฯ จะมีบริการสำรองข้อมูลทกวัน (เฉพาะบริการ Shared Web Hosting และ Virtual Private Server) ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ
 27. ไฟล์ใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็นต้น หากเกิดการติดไวรัส ไฟล์นั้นอาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดย บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 28. การขอคืนเงิน สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก และไม่พอใจในการบริการภายใน 7 วัน และบริษัทฯ จะพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการหลังส่งคำร้องและเอกสารครบแล้ว ภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินหากผู้ใช้บริการละเมิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และหรือในบริการบางประเภทที่มีต้นทุนภายนอกบริษัทฯ เกิดขึ้น เช่น
  • โดเมนเนม ไม่พิจารณาคืนเงินทุกกรณี
  • บริการ Dedicated Server ไม่พิจารณาคืนเงินทุกกรณี
  • เหตุแห่งการขอคืนเงินไม่เกี่ยวกับ บริษัทฯ
 29. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับคำสั่งจากศาล หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง
 30. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร
เงื่อนไขสำหรับบริการ Virtual Private Server
 1. บริการ Virtual Private Server หมายถึง บริการเช่าใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งผู้ใช้บริการจะทำการบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านการ Remote หรือ SSH
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบ และการกระทำอื่นๆ ตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัทฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้
 3. ลิขสิทธิ์โปรแกรมและลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัทฯ และผู้ใช้บริการไม่สามารถนำโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม
 4. บริษัทฯ มีหน้าที่เตรียม VPS ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น

การใช้งาน VPS ผู้ใช้บริการสามารถ Login โดยใช้ Password ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด และ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการก็ดี Password ของผู้ใช้บริการก็ดี ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำรวมทั้งค่าใช้บริการและความเสียหายที่ เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ของผู้ใช้บริการเองหรือจากบุคคลอื่น

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
 1. ในกรณีที่บริการ Virtual Private Server ขัดข้องติดต่อกันโดยเหตุความขัดข้องเกิดจากการขัดข้องทางเทคนิคและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ และหากปรากฏว่าผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ ให้เหตุขัดข้องนั้นหมดสิ้นไป ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้รับบริการหักหรือลดค่าใช้บริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้รับบริการไม่สามารถใช้บริการ Virtual Private Server ได้ โดยให้นำไปหักในงวดการชำระค่าใช้บริการถัดไป ถ้าหากไม่สามารถกระทำได้ทันภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้
 2. ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือสัญญาณรบกวน ในการให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ผู้ให้บริหารจะสามารถควบคุมหรือป้องกันได้ รวมถึงการขัดข้องของสัญญาณอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือเหตุอันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงรักษาระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้รับบริการได้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ หรือทางจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ (Email) แล้ว ไม่ให้ถือว่าเป็นกรณีบริการ Virtual Private Server ขัดข้อง
 3. หากเกิดปัญหาการอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ support@moveupcloud.com หรือ 089-365-8299 ตลอด 24 ชั่วโมง