VPS (Virtual Private Server)

VPS คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ลักษณะการใช้งานคล้ายกับการใช้งาน Dedicated Server ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถ Remote เข้าจัดการแก้ไข หรือ ตั้งค่าต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งค่าบริการจะต่ำกว่า Dedicated Sever (เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว) เป็นการจำลองการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกัน แต่แยกทรัพยากรกันอย่างชัดเจน ตามความต้องการของลูกค้า เช่น CPU, Memory, Harddisk หรือ ระบบปฏิบัติการสามารถเลือกได้ทั้ง Windows และ Linux

บริการ VPS สามารถนำไปใช้งานให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ และสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้เอง เช่น Web Server, Mail Server, Database Server, File Server, Backup Server, Forex Server, Game, Server, DR-Site เป็นต้น เหมาะกับองค์กรที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว หรือต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ สำรองกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery System)